Ga ook een relaxed zomer tegemoet met een betaalbare overkapping van SunArt!

Algemene voorwaarden

Sunart is gevestigd in Almelo en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer 82563152.


Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de wederpartij bij de overeenkomst met SunArt. SunArt: de eenmanszaak zoals beschreven in lid 5 van dit artikel.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen SunArt en opdrachtgevers.
 3. Deze Algemene Voorwaarden worden ter hand gesteld; ze worden bij de offerte gevoegd en maken er integraal onderdeel van uit.
 4. Behoudens indien en uitsluitend voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn er geen andere voorwaarden van toepassing op aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen SunArt en opdrachtgevers.
 5. SunArt is een eenmanszaak die erf afscheidingen en daaraan verwante producten, in de meest ruime zin van het woord (bijvoorbeeld maar niet limitatief: poorten, bloembakken, sierhekwerk, raamdorpels), verkoopt, levert en op locatie plaatst.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Uitgebrachte offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Een offerte bindt SunArt eerst nadat SunArt dit schriftelijk bevestigd heeft, dan wel aanvangt met de feitelijke uitvoering van de opdracht.
 4. Indien SunArt meerdere offertes uitbrengt met betrekking tot inhoudelijk één en dezelfde opdracht, vigeert de laatst uitgebrachte offerte en komen de eerdere offertes automatisch en zonder dat daartoe een mededeling wordt gedaan, te vervallen.

Artikel 3. Wijzigingen in de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan bij de prijsopgave konden worden voorzien, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Wijzigingen die leiden tot een vermindering van de kosten, zullen aanleiding geven tot een herberekening van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 2. Wijzigingen dienen schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever aan SunArt te worden gecommuniceerd. Indien de opdrachtgever de wijzigingen mondeling aan SunArt communiceert, ligt het risico van de correcte communicatie van de wijzigingen bij de opdrachtgever.
 3. Wijzigingen kunnen er toe leiden dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd aangepast wordt.

Artikel 4. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting.
 2. Betaling dient contant te geschieden op het moment dat de opdrachtgever de producten bij SunArt ophaalt dan wel op het moment dat de producten afgeleverd worden aan opdrachtgever.
 3. Met betrekking tot het plaatsten van een erf afscheiding geldt dat 80% van de overeengekomen totaal prijs contant betaald dient te worden op de dag van plaatsing en wel op het moment dat de materialen op locatie gelost zijn. De resterende 20% van de overeengekomen totaalprijs dient terstond nadat de erf afscheiding geplaatst is, contant voldaan te worden.
 4. Indien opdrachtgever zich niet aan bovengenoemde termijnen conformeert, is SunArt gerechtigd de uitvoering van opdracht te staken dan wel de afwerking en/of uitlevering van bestelde goederen te staken.
 5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten worden op minimaal 15% van het factuurbedrag gefixeerd met een minimum van € 50,-.

Artikel 5. Retentierecht

 1. Wanneer SunArt goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 6. Overschrijding leveringstermijn

1. De door SunArt met opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn is door de opdrachtgever telkens als approximatief en nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen wordt.

Artikel 7. Annuleringen

 1. Indien de opdrachtgever een verstrekte opdracht annuleert, is hij gehouden aan SunArt een schadevergoeding te voldoen van tenminste 25% van het totaalbedrag van de door opdrachtgever aan SunArt verstrekte opdracht tenzij SunArt aantoont dat de door haar geleden schade het gefixeerde percentage van 25% overschrijdt.

Artikel 8. Reclames

 1. Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 24 uren na ontvangst dan wel plaatsing van de goederen. Indien de opdrachtgever het geleverde niet binnen 24 uren op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt hij geacht de levering akkoord te hebben bevonden. Indien de levering/plaatsing op een vrijdag dan wel een zaterdag geschiedt, dient de opdrachtgever uiterlijk op de eerste maandag na de levering en wel voor 17:00 uur te reclameren.
 2. Geconstateerde gebreken aan een gedeelte van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele levering.
 3. SunArt behoudt zich het recht voor om, indien zij een ondeugdelijk product heeft geleverd dan wel indien (een gedeelte van) een product door SunArt ondeugdelijk geplaatst is, het gebrek te herstellen dan wel het gebrekkige product te vervangen. SunArt zal ervoor zorg dragen dat een en ander binnen een redelijke termijn en in elk geval binnen drie maanden, geschiedt.

Artikel 9. Afwijkingen

 1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, hardheid, dikte etc. geven geen reden tot afkeuring.
 2. SunArt kan geen garantie verlenen op kleur daar kleuren nimmer 100% identiek zijn.
 3. SunArt wijst erop dat bij betonproducten ‘kalkbleeding’ op kan treden.
 4. SunArt wijst erop dat hout krom kan trekken en mogelijk kan gaan scheuren; dit is inherent aan het product.
 5. SunArt wijst er op dat er tussen betonplaten met enkelzijdig motief kieren kunnen zitten daar de betonplaten nimmer volledig op elkaar aan kunnen sluiten.
 6. Onzorgvuldige behandeling dan wel onzorgvuldig gebruik door de opdrachtgever van de door SunArt geleverde producten leiden er toe dat elk recht van reclame en elke aanspraak op garantie vervalt.
 7. Verkleuringen van materialen die volgens de algemene verkeersopvattingen geoorloofd zijn, geven de opdrachtgever nimmer het recht op vervanging en/of schadevergoeding.

Artikel 10. Overmacht

 1. Storingen in de bedrijfsvoering van SunArt ten gevolge van overmacht ontheffen SunArt redelijkerwijs van haar leveringsplicht. Tengevolge van een dergelijke situatie kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.
 2. In geval van overmacht zal SunArt dit onverwijld aan de opdrachtgever mededelen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat door opdrachtgever met betrekking tot die opdracht aan SunArt is betaald. Dan wel tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van SunArt uitkeert.
 2. SunArt voert conform de door u verstrekte informatie de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van de goederen uit. Indien SunArt graafwerk verricht, komen deze werkzaamheden geheel voor risico van de opdrachtgever behoudens indien en uitsluitend voor zover opdrachtgever schriftelijk aan SunArt de officiële correcte en exacte locatie van leidingen en kabels etc. opgegeven heeft.
 3. Opdrachtgever vrijwaart SunArt voor eventuele aanspraken van derden die ontstaan ten gevolge van de opdracht (en de uitvoering daarvan) die opdrachtgever aan SunArt heeft verstrekt.

Artikel 12. Garantie

 1. Op alle door SunArt geleverde materialen verleent SunArt die garantie die zij zelf verkrijgt van haar leveranciers.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door SunArt verkochte, geleverde en geplaatste goederen blijven eigendom van SunArt tot algehele betaling van deze goederen door opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

Artikel 14. Werkplek

 1. SunArt is enkel dan in staat een product correct te plaatsen indien (niet limitatief):
  a. De grond bouwrijp is;
  b. De grond vrij van obstakels als wortels en puin is;
  c. De waterstand niet te hoog is;
  d. Er zonder enige belemmering gaten van minimaal 70 centimeter in de grond gemaakt kunnen worden;
  e. Opdrachtgever voldoet aan alle eisen die SunArt in haar offerte aan de werkplek stelt;
  f. Opdrachtgever voldoet aan alle mededelingen die SunArt m.b.t. de staat waarin de werkplek dient te verkeren.
 2. Indien aan bovengenoemde condities door opdrachtgever niet voldaan wordt, vloeit hieruit meerwerk voor SunArt voort. SunArt brengt alle meerkosten die zij dientengevolge moet maken in rekening aan opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de vrachtwagen met de materialen binnen een straal van 25 meter van de werkplek geparkeerd kan worden. Indien opdrachtgever hierin niet slaagt, leidt dit tot meerkosten die voor rekening van opdrachtgever komen.
 4. SunArt verzoekt opdrachtgever tijdig een schets over te leggen van de indeling van de grond waarop SunArt een product dient te plaatsen. De schets dient een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid te zijn. Eventuele hoogteverschillen dienen op de schets te worden aangegeven. Indien SunArt de bedoelde schets niet acht dagen vóór de dag van plaatsing ontvangen heeft, gaat zij er van uit dat het een recht stuk grond betreft. Indien SunArt, doordat opdrachtgever de schets niet tijdig heeft over gelegd, op de dag van plaatsing niet de juiste materialen bij zich heeft, komt dit voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien SunArt dientengevolge een nieuwe afspraak met opdrachtgever in dient te plannen ten behoeve van de plaatsing, brengt zij hiervoor aan opdrachtgever kosten in rekening.

Artikel 15. Geschillen

 1. De verhouding tussen opdrachtgever en SunArt wordt ten volle beheerst door Nederlands recht. Enkel de bevoegde rechter te Almelo zal bevoegd zijn van enig geschil kennis te nemen.

Artikel 16. Overige bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
 3. SunArt behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst eenzijdig te wijzigen.
Benieuwd wat wij voor uw tuin of onderneming kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op.