Ga ook een relaxed zomer tegemoet met een betaalbare overkapping van SunArt!

Algemene voorwaarden

Sunart is gevestigd in Almelo en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer 82563152.


ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen door SunArt V.O.F. Verder te noemen SunArt. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte / opdracht meegezonden en worden op verzoek gratis toegezonden. De algemene voorwaarden zijn ook terug te vinden op www.sunart.nl.

2. Aansluitende algemene voorwaarden gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen en door SunArt is bevestigd.

3. Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

4. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

5. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

6. SunArt behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst eenzijdig te wijzigen, zonder dit vooraf mede te delen.

7. Door het plaatsen van een bestelling door opdrachtgever aan SunArt geeft opdrachtgever akkoord te zijn met de leverings- en betalingsvoorwaarden en maakt dat er een overeenkomst tot stand is gekomen. SunArt behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen, al dan niet tussentijds.

ARTIKEL 2. OFFERTE

1. Uitgebrachte offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of aangegeven door SunArt.

2. Wanneer de opdrachtgever een bestelling plaatst, ontvangt de opdrachtgever van SunArt een schriftelijke bevestiging. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke bevestiging of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door SunArt. De artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c BW zijn niet van toepassing op overeenkomsten met partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3. Indien SunArt meerdere offertes uitbrengt met betrekking tot inhoudelijk één en dezelfde opdracht, vigeert de laatst uitgebrachte offerte en komen de eerdere offertes automatisch en zonder dat daartoe een mededeling wordt gedaan, te vervallen. 

ARTIKEL 3. LEVERING

1. SunArt levert iedere prestatie zoals schriftelijk is overeengekomen en mag hiervoor gebruik maken van derden.

2. SunArt mag bestelde zaken in gedeelten leveren.

3. De afgesproken levertermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is SunArt dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling waarin een redelijke termijn voor levering wordt gesteld in verzuim. Eventuele prijsverhogingen binnen deze termijn mogen niet worden doorberekend.

4. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de levering. De opdrachtgever moet de producten afnemen op het moment dat SunArt aangeeft dat deze opgehaald kunnen worden of deze bij de opdrachtgever worden bezorgd. Indien de opdrachtgever de producten – na sommatie tot afname – na acht dagen nog steeds niet opgehaald heeft, dan mag SunArt de producten aan een ander verkopen of voor uw risico opslaan. De opdrachtgever is de kosten, zoals vastgesteld in artikel 7 ‘’annuleringen’’, aan SunArt verschuldigd. SunArt mag in dit geval de overeenkomst ontbinden.

5. De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: a. er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit SunArt kan worden toegerekend; b. wederpartij jegens SunArt tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet.

ARTIKEL 4. RECLAMES

1. SunArt garandeert dat alle door SunArt geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. SunArt garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaalen fabricage gebreken zijn. De voorwaarden van de fabrieksgarantie worden door SunArt op eerste verzoek verstrekt.

2. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door SunArt eveneens geen garantie verstrekt.

3. U bent verplicht om geleverde producten direct na ontvangst te keuren en te controleren.

4. Bezwaren, gebreken of defecten met betrekking tot (zichtbare en niet direct zichtbare) gebreken moeten onmiddellijk schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk aan SunArt worden gemeld. Onder onmiddellijk wordt verstaan uiterlijk binnen 24 uur, na levering. Zonder deze melding worden de betreffende producten geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat SunArt conform de overeenkomst heeft geleverd.

5. Schade aan producten veroorzaakt door vernieling of beschadiging van de verpakking komt voor uw rekening en risico.

6. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op. Ook blijft u in dat geval gehouden om eventuele andere bestelde zaken af te nemen en te betalen.

7. Indien blijkt dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die SunArt hierdoor heeft gemaakt volledig voor uw rekening.

8. SunArt behoudt zich het recht voor om, indien zij een ondeugdelijk product heeft geleverd dan wel indien (een gedeelte van) een product door SunArt ondeugdelijk geplaatst is, het gebrek te herstellen WWW.SUNART.NL dan wel het gebrekkige product te vervangen. SunArt zal ervoor zorg dragen dat het één en ander binnen een redelijke termijn en in elk geval binnen drie maanden, geschiedt.

9. Mits de opdrachtgever zelf het vervoer regelt, moet de opdrachtgever na levering maar voor het vervoer gaan controleren of de producten onbeschadigd en compleet zijn.

10. Reclame is niet mogelijk indien: a. de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; b. de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt en/of montage, opgeslagen, vervoerd of reeds gemonteerd; c. de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van SunArt; d. wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens SunArt (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan; e. zonder schriftelijke toestemming van SunArt door derden “reparatie” werkzaamheden aan de veranda’s (en alle andere producten welke afkomstig zijn van SunArt) zijn verricht.

ARTIKEL 5. BETALING

1. Alle kosten uit de overeenkomst zijn exclusief btw. Daarnaast zijn andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland en gebruik van bijzondere installaties niet inbegrepen.

2. De opdrachtgever dient per direct of volgens in de overeenkomst opgenomen termijn te betalen, op een door SunArt aangegeven wijze valuta waarin is gefactureerd. Indien er geen betalingstermijn is opgegeven door SunArt, dan geldt dat de dienst of het product bij aflevering direct betaald te worden.

3. Via de webshop heeft u de mogelijkheid de betaling te voldoen via iDEAL, Bankcontant of andere betalingsmogelijkheden. Op het moment dat u hiervoor kiest wordt u doorverwezen naar de website van deze derde. Na het voldoen van de betaling ontvang u de betalingsbevestiging en de factuur op het door u opgegeven e-mailadres.

4. Wanneer SunArt in gedeelten levert, mag ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.

5. Wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, verkeert u direct in verzuim en bent u na de vervaldag van de factuur rente verschuldigd. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente, met een minimum van twee procent per maand. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van SunArt betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15 procent van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.

6. U mag eventuele vorderingen op SunArt, uit welke hoofde dan ook, niet verrekenen met openstaande facturen.

7. SunArt heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings)verplichtingen en/of uitsluitend onder rembours te verzenden. 8. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan SunArt laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op. WWW.SUNART.NL

ARTIKEL 6. DE OVEREENKOMST OPSCHORTEN OF (GEDEELTELIJK) ONTBINDEN

1. In aanvulling op de wettelijke mogelijkheden tot opschorting en (gedeeltelijke) ontbinding, mag SunArt de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, (gedeeltelijk) ontbinden wanneer: a. u weigert betalingszekerheid te stellen; b. er sprake is van uw faillissement, (voorlopige) surseance van betaling is verleend aan u, uw ondercuratelestelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of beslag dat niet binnen 30 dagen wordt opgeheven of vernietigd.

2. Als een van voornoemde omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim. SunArt heeft dan tevens het recht om schadevergoeding van u te vorderen.

ARTIKEL 7. ANNULERINGEN

1. Als u de order annuleert, moet u de kosten die SunArt hiervoor heeft gemaakt en de schade die zij daardoor lijdt tot een redelijk bedrag vergoeden. SunArt behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen, indien de schade het redelijke bedrag overtreft. Het redelijk bedrag wordt berekend op basis van onderstaande staffel: a. bij annulering tot acht dagen voor de leveringsdatum: 25% van de order; b. bij annulering langer dan één dag korter dan acht dagen voor de leveringsdatum: 50% van de order; c. bij annulering één dag of korter voor de leveringsdatum: 75% van de order.

2. Indien er sprake van maatwerk is, dan is SunArt niet verplicht deze annulering te accepteren. De opdrachtgever kan geen rechten aan deze annulering ontlenen, tenzij SunArt de annulering uitdrukkelijk en schriftelijk accepteert.

3. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit is overeengekomen.

ARTIKEL 8. OVERMACHT

1. Wanneer er sprake is van overmacht mag SunArt de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat SunArt hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SunArt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SunArt niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SunArt worden daaronder begrepen.

3. SunArt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SunArt haar verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden (60 dagen) is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door SunArt geleverde producten blijven eigendom van SunArt totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.

2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren.

3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit SunArt zo snel mogelijk laten weten.

4. U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal. Als SunArt hierom vraagt, mag SunArt de polis van de verzekering inzien.

5. U bent verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van SunArt te bewaren.

6. Indien dit gunstiger is voor SunArt, wordt het eigendomsvoorbehoud na invoer van de betrokken zaken in een ander land in de volle omvang en in het bijzonder ook in zijn reikwijdte beheerst door het recht van dat land. Indien mogelijk strekt het eigendomsvoorbehoud zich dan uit tot de met de geleverde zaken gevormde nieuwe zaken en blijft de eigendom van de zaken bij SunArt totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft. In dit geval wordt SunArt aangemerkt als producent van de nieuw vervaardigde producten en is daarvan mede-eigenaar, overeenkomstig zijn aandeel in de waarde van het nieuw vervaardigde product.

ARTIKEL 10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. U mag het werk van SunArt niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij SunArt hiervoor schriftelijke toestemming aan u geeft. SunArt heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.

2. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van SunArt en/of haar licentiegevers. U mag daarop geen inbreuk maken, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.

3. U dient op eerste verzoek van SunArt de aan u verstrekte gegevens aan SunArt te retourneren binnen een door SunArt gestelde termijn.

4. Bij overtreding van het eerste of tweede lid bent u een boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding en € 5.000,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van €250.000,00. Bij overtreding van het bepaalde in lid 3 bent u een boete van € 1.000,00 per dag verschuldigd met een maximum van € 50.000,00. SunArt is gerechtigd om naast betaling van de boete een vergoeding van de volledige schade en/of nakoming te vorderen.

5. U blijft eigenaar van de stukken die u aan SunArt ter inzage heeft gegeven.

6. SunArt mag de kennis die zij heeft verworven door de opdracht voor andere doeleinden gebruiken, voor zover uw vertrouwelijke informatie hiermee niet ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 11. VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN PERSOONSGEGEVENS

1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.

2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.

3. Wanneer SunArt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) optreedt gelden de volgende bepalingen: a. SunArt is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door SunArt noodzakelijk is voor het correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst; b. Wanneer SunArt persoonsgegevens verwerkt geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG; c. SunArt gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst; d. SunArt treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

4. Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten die zij op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via info@sunart.nl. SunArt zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.

5. SunArt verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht SunArt uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan vraagt SunArt eerst om toestemming. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluit SunArt een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

ARTIKEL 12. GARANTIE

1. Indien door SunArt garantie wordt gegeven op geleverde zaken, worden schriftelijk afspraken gemaakt over de garantietermijn en aanvullende garantievoorwaarden.

2. Als u binnen de overeengekomen termijn een beroep doet op garantie, heeft SunArt het recht om binnen een redelijke termijn nadat u aan SunArt hebt laten weten dat er sprake is van een gebrek, het product te vervangen of te repareren, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. SunArt kiest op welke wijze een klacht wordt verholpen. Als SunArt binnen de termijn deugdelijk presteert, is de overeenkomst correct nagekomen en heeft u geen recht op schadevergoeding.

3. Garantie geldt niet wanneer er sprake is van overmacht.

4. Garantie wordt alleen gegeven als u aan al uw verplichtingen heeft voldaan. Iedere aanspraak op garantie vervalt, wanneer de door SunArt geleverde producten door u onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt en/of de door SunArt gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd. Ook geldt geen garantie als het gaat om normale slijtage.

5. Elk recht op garantie vervalt indien u niet voldoet aan het in artikel 4 van deze voorwaarden bepaalde.

 

ARTIKEL 13. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van SunArt is bij overeenkomsten met zakelijke afnemers beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade. Tot directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet en/of winstderving.

2. De cumulatieve aansprakelijkheid van SunArt voor schade voortvloeiende uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of enige andere rechtsgrond, zal maximaal het bedrag zijn dat door opdrachtgever met betrekking tot die opdracht aan SunArt is betaald, met een maximum van € 25.000,00. Dan wel tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van SunArt uitkeert.

3. De beperking uit lid 2 van dit artikel geldt niet, indien sprake is van schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.

4. Iedere aansprakelijkheid van SunArt, alsook de rechtsvordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, vervalt in ieder geval door verloop van één jaar nadat u ter zake heeft geprotesteerd.

5. U vrijwaart SunArt voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 14. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

1. SunArt behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst eenzijdig te wijzigen, zonder dit vooraf mede te delen.

2. SunArt kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken op de website www.sunart.nl of kosteloos een exemplaar op te vragen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

ARTIKEL 15. GESCHILLEN

1. Alle geschillen tussen SunArt en opdrachtgever zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Nederland, arrondissement Overijssel, zittingsplaats Almelo. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan. ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT 1. Op alle overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is exclusief het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 10 lid 6 van deze voorwaarden.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Benieuwd wat wij voor uw tuin of onderneming kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op.